Hírek


Bőny Község Önkormányzata


Polgármesterétől  

9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 - 011

92-7/2015.


MEGHÍVÓ  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület 

 ülését 2015. szeptember 8-án ( kedd ) 17.00 órára összehívom.


Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)


Javasolt napirendje:

   

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két

     ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

     Előadó: dr. Muraközi László polgármester


2.) Rendeletalkotás: - a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző


3.) Tájékoztató Bőny Község 2015. évi költségvetésének előirányzataiban az I. félévben bekövetkezett változásokról, és a 2015. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról


4.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

    Előadó: dr. Muraközi László polgármester


5.) Közösségi busz használatának szabályozása

    Előadó: dr. Muraközi László polgármester


6.) Egyebek: - bejelentések

                     - interpellációkA napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.


Bőny, 2015. szeptember 2.

                                                                 dr. Muraközi László sk.

                                                                       polgármester                                  Tervezett ütem szerint halad a Győri Geotermikus Projekt kivitelezése bővebben..
Felhívás!


A Pannergy Csoport ezúton kívánja tájékoztatni a bőnyi lakosokat, hogy a társaság beruházásában megvalósuló Győri Geotermikus Projekt részeként távhővezeték fektetési munkálatok kezdődnek 2015. július 27-én (hétfőtől) a bőnyi és péri geotermikus kutak között, érintve több önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági utat. Az utakon a közlekedés folyamatosan biztosítva lesz.


A kivitelezés eredményeként a Győri Geotermikus Projekt termelő és visszasajtoló kútjai és a ...Bőnyi Hőközpont közötti távhővezetékek kivitelezése valósul meg.


A munkálatok várhatón 2015. október 15-ig tartanak. A kivitelezés miatti kellemetlenségekért szíves megértésüket kéri a társaság.
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Lakosság!

„Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján Bőny Község Önkormányzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés keretében a helyben szokásos módon történő közzététel útján a következő tájékoztatást adja:

A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban:TJ) előírásai szerinti tárgyalásos véleményezési eljárás keretében és az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei szerint, készül


A tervezett módosítása településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrőlszóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet  előírásai szerinti teljes eljárás keretében készül:


1.        Szőlőhegy területén a Páskom út melletti ingatlanok egy részén őstermelői tevékenység folyik. A külterületi ingatlanokon a tulajdonosoknak a hatályos szabályozás keretein belül nem megoldottak a helyben-lakás feltételei. A szabályozás a helyhez kötött és állandó jelenlétet igénylő tevékenységek fenntartásához valamint az ehhez szükséges lakhatás szabályozására ad javaslatot. 

2.        A Bőnyi Önkormányzat a hatályos HÉSZ-ben az (Má) általános mezőgazdasági övezetekre vonatkozó beépíthetőség felső 3%-os határát 2005. évben 1%-ban határozta meg. A tervmódosításra irányuló kérelem külterületen vadászati tevékenységet kiszolgáló létesítmény építése kapcsán érkezett. A javaslat a szigorúbb megkötés részleges feloldását tartalmazza. 


A tervmódosítások tervlapjai az Bőny Község Önkormányzat 9073 Bőny, Rákóczi utca 10. 

2015. 08.01-től 2015.09-01-ig tekinthetők meg

vélemény, észrevétel a Bőnyi Polgármesteri Hivatalában munkaidőben, vagy 

postai úton az alábbi címen tehető 9073 Bőny, Rákóczi utca 10. a fent megjelölt időtartamon belül.

Bőny, 2015. július 31.

                                                       

Dr. Muraközi László

                                                       polgármester
Tájékoztató


Önkormányzatunk 1 db Ford TourneoCustom Trend típusú, 9 személyes gépjárműre a vissza nem térítendő támogatást (7,890eFt) nyert. A buszt megrendeltük, forgalomba helyezése előreláthatólag szeptember elejéig megtörténik.

                                                         

Bőny Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be új Menza – Főzőkonyha létesítésére. Nyertes pályázat esetén  a mellékelt látványterv szerint fog elkészülni.

           

                                                                           
Pályázat!


Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény 

                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

Pályázatot hirdet

Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény 


Családgondozó családsegítés szakfeladaton 

Munkakör betöltésére. Tisztelt Ebtartók!


A 2015. évi eb összeírás céljából kérem a Bőny közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az "EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT" kitöltve (ebenként külön-külön) és legkésőbb 2015. április 15. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

       postai úton, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal 9073 Bőny, Rákóczi. u. 10. szám alatti címre vagy

       gyűjtőládába, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal bejáratnál elhelyezett ládába vagy

       faxon (96) 547-013 vagy

       elektronikusan, a jegyzo@bony.hu címre megküldve (scannelt formában).

Az ebösszeíró adatlapok beszerezhetők a Bőnyi Polgármesteri Hivatalban (9073 Bőny, Rákóczi. u. 10.) a bejárati ajtó mellett elhelyezett gyűjtőláda mellől, valamint ide kattintva letölthető.


Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege 30.000 Ft. 

Együttműködésüket köszönöm!Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó sk.

jegyzőAvar és kerti hulladék égetés szabályai


Ezúton ismételten tájékoztatom a lakosságot, hogy Bőny községben - belterületen - kizárólag az alábbi időpontokban lehetséges a kerti hulladék égetése:

Február 15-től május 31-ig, valamint szeptember 1-től november 30-ig terjedő időszakban, hétköznapokon és szombati napokon 10-18.00 óra között.

A fenti rendelkezésmegszegőjére a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki, melynek legkisebb összege 25.000.-Ft és maximuma 100.000,-Ft.

Van jobb megoldás: valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható:)

Köszönjük együttműködésüket, hiszen a levegőtisztasága mindnyájunk közös érdeke!

Bőny, 2015. március 18.


Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó sk.

jegyzőFigyelem változtak a tűzvédelmi előírások!


Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól 2015. március 05-től hatályosak. 


Magyarországon alapvetően tilos a szabadtéren történő tüzelés! Mind a lábon álló növényzet, a tarló, a növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Bővebben...
Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény 


Házi segítségnyújtó 

Munkakör betöltésére. Házi segítségnyújtás
Tisztelt bőnyi lakosok!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. január 1-jétől változtak a jövedéki szabályozás magánfőzésre vonatkozó rendelkezései. A változásokat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 3. § (3), 5. § (9), 64. § (6) és (8), a 67/A. §, valamint a 128/K. § tartalmazzák.


Az egyik legfontosabb változás az, hogy a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással, az átalányadó befizetésével és a magánfőző által birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe került.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző által előállított párlat nem minősül adómentes előállításnak és a magánfőzés során előállítható párlat mennyisége a korábbi 2 hektoliteres mennyiségről 50 literre csökkent. Szigorították a magánfőző személyére vonatkozó feltételeket is: már nem elég, ha a 18. életévét betöltött természetes személy a saját tulajdonú gyümölcséből, saját tulajdonú desztillálóberendezésével állít elő párlatot, hanem ilyen tevékenységet kifejezetten csak gyümölcstermesztő személy végezhet.

A magánfőzésben előállított párlat éves adója 1000 Ft, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie és amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat bevétele. A magánfőzőnek az adóbevallási és ezzel egyidejűleg az adófizetési kötelezettségét is a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Fontos, hogy a magánfőzőnek csak akkor keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége, ha a tárgyévben előállított magánfőzött párlatot.

További kötelezettsége a magánfőzőnek az, hogy a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és a tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és a hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Amennyiben ez a tulajdonszerzés még 2015. január 1-jét megelőzően történt, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie ezt a bejelentést.


Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló bejelentésről és a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és szükség esetén a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Ha a magánfőző az évente előállítható 50 liter párlatmennyiséget túllépi, akkor a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni a párlatok számára meghirdetett versenyen, akkor a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról az önkormányzati adóhatóság által kiállított igazolás igazolja.

A bőnyi magánfőzők számára a honlapunkra feltöltésre került az adóbevallási, a többletmennyiség bejelentésére, valamint a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzése bejelentésére szolgáló nyomtatvány, melyeket ide kattintva elérhetnek. 
TÁJÉKOZTATÁSGYŐR-SZOL tájékoztatása alapján településünkön a hulladékudvar téli nyitva tartása

2014. november 03-tól

minden héten, pénteken 08.00-16.00 óráig tart nyitva.


                                                                                                      
Bursa Hungarica


November 7-ig lehet pályázni a 2014/15. tanév második és a 2015/16. tanév első félévére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra, melyet az önkormányzat a szaktárcával közösen hirdetett meg. Részletekért katt ide...         Katasztrófavédelmi tájékoztató


BURSA pályázat

 Az MVH által kiírt (102/2012.(X.1.) VM rendelet) „falu megújítás és – fejlesztés a LEADER Helyi akciócsoport közreműködésével” pályázaton Bőny Község Önkormányzata

9 086 831 Ft (31 087,3 Eur) támogatást nyert a „Falukép átalakítása Bőnyben” projekt három céljának megvalósítására.  


1. Játszótér: A korábbi játszótér helyén jön létre. A terület a település központjától 100 m távolságra van. A játszó eszközök több korcsoport részére készülnek. Az elhelyezett játékok közül a fészekhinta és rugós játék fogyatékkal élő gyermekeknek is használható. A pihenőhelyeket az idősebb korosztály is igénybe veheti, az őshonos növényekkel telepített parkban. A játszótér méretéből adódóan gyermek rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. A tér világítását LED szolár kandeláber biztosítja.


2. Kerékpáros pihenőhely: Cél a településen áthaladó Európai Kerékpárút Hálózat résztvevői számára vonzó megállóhely kialakítása a település központjában. Esővédő tetővel ellátott pihenőpadok,30-40 fős csoport számára kerékpárok megtámasztására alkalmas tároló, és hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre, a zöld terület növelésével. Lehetővé válik, hogy a katolikus, evangélikus és református templomot illetve a Bothmer-kúriát megtekintsék. Az IKSZT-ben internet lehetőség van. Az ABC és étterem pedig muníciót ad.


3. Rendezvénytér: A település központjába futnak össze az utcák, ebben a pontban van a helyközi autóbuszok megállója, az ABC, vendéglő. A terület rendezetlen. Itt 15*10 m-es térkő burkolattal ellátott zöld területtel határolt rendezvény teret alakítunk ki, ami kapcsolódik a kerékpáros pihenőhöz. A település képét meghatározó hellyé válik az örökségvédelem alatt álló épületek és a kulturális intézmények közelében lévő rendezvénytér.


A 2. és 3. terület az évente megrendezendő Bécs-Budapest futóverseny hivatalos megállóhelye, ami a fejlesztés révén a település megítélését javítja.

A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatásból valósul meg. 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)


Helyi Választási Iroda Vezetője:Szavazókörök kialakítása 


Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallása
Polgármesteri köszöntő


Sok szeretettel köszöntöm Bőny község honlapjának látogatóit!  
Bőny története

Bőny 2200 lelkes község Győr-Moson-Sopron megye keleti határának közelében, Győrtől mintegy 15km távolságra. 


A települést közúton a tőle északra elhaladó Ml-es autópályáról letérve, mintegy 6 km után érhetjük el legkönnyebben. A legközelebbi vasútállomás a nagyszentjánosi.A község területe a kő-, a bronz- és a római korból előkerült leletek tanúsága szerint, régóta lakott vidék. A honfoglaló magyarok által alapított települést először 1235-ben említik írásos emlékeink "Buun" alakban. A Bő szó, melynek jelentése: nemzetségfő, valószínűleg a környék egyik első tulajdonosának személyneve volt. 


A község a Győrt Budával összekötő kereskedelmi útvonal mentén feküdt. Ennek köszönhetően 1437­ben mint királyi vámszedőhelyet említik. A török háborúk idején egy időre elnéptelenedett, de a 17. század közepén már mint a reformáció egyik fontos központját tartották számon. 


A 18. század végén építették fel a keresztény felekezetek ma is látható barokk stílusú templomaikat (a reformátusok 1789­ben, az evangélikusok 1791-ben), sőt a reformátusok 1785-től iskolát is működtettek. 
A falu birtokosainak egykori kúriái, kastélyai közül is látható néhány a községben, illetve annak környékén, ezek már a 19.-20. században épültek. Így az egykori Bothmer-kúria is, mely ma a Polgármesteri Hivatalnak ad otthont. Bőny 1888-tóI 1992-ig a tőle délre található Rétalappal közös községet alkotott Bőnyrétalap néven. A településen található emlékművek közül a II. világháborús mellett megemlítendő az 1848-49-es szabadságharc idején, az ácsi csatában elesett Pálffy Károly huszár­főhadnagy sírja, mely a temetőben található.Bőny ma, mint a megyeszékhely közelében fekvő község - egyre inkább vonzó a nagyváros zsúfoltsága elől menekülők számára. A település érintetlen természeti környezete, a közeli Szőlőhegy hétvégi házas területei, jól kiépített közmű- és intézmény­hálózata, valamint látnivalói kellemes körülményeket nyújtanak mind az itt élők, mind az ide látogatók számára.